بورس٢۴ : آمارهای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بیانگر آن است که بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی از آبان ماه ٩٩ شاهد انجام بیش از ١۶ هزار میلیارد تومان داد و ستد بود که بیش از ١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از این مبلغ در بازار فرابورس و ٣،۴٩١ میلیارد تومان در بازار بورس رقم خورد. اما نکته قابل توجه در ارزش معاملات امروز این است که ١٠،٨٠٠ میلیارد تومان از این مبلغ صرفا مربوط به اوراق مرابحه دولتی بود. در واقع در بازار امروز ۵،٢۵٠ میلیارد تومان داد و ستد انجام شد که ٣،۴٩١ میلیارد تومان از این مبلغ در بازار بورس و ١،٧۵٩ میلیارد تومان در بازار فرابورس صورت گرفت.