به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس ایران در تاریخ ۶ آبان پذیره نویسی می کند.