به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه امین در ١ماهه منتهی به مهر ٩٩ حدود ٣٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که ١۵۶ میلیارد تومان متعلق به ماه مهر می باشد.