به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت حدود ٣٣ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را به مبلغ کل حدود ٢۴٠ میلیارد تومان خریداری نمود.