به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدی گاز لوله اعلام داشت ، پرونده ورشکستگی این شرکت به دیوان عالی کل کشور ارسال شد.