به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، صنعتی بهشهر اعلام داشت تعطیلی به وجود آمده موقتی بوده و مشکل روغن خام به زودی مرتفع می گردد.