به گزارش بورس ٢۴، صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا از روز شنبه ۶ آبان لغایت ١٢ آبان در بورس تهران پذیره نویسی می شود.