به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تغییرات سبد سهام خود در ماه مهر را ارائه کردند.