به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ٩ ماهه منتهی به شهریور ٢٣۶ میلیارد تومان سود خالص محقق نمود که نسبت به دوره مشابه قبل ١٢۵ درصد افزایش داشته است. هم چنین درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدهای شرکت نیز با رشد قابل توجهی همراه بود.