به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی اصفهان در خصوص آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و اقدامات انجام شده در این خصوص شفاف سازی نمود.