به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران اعضای جدید هیأت مدیره خود را معرفی نمود.