به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بیمه تعاون در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ٢١۶ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است ، که رشد بسیار خوب ۴٩٢ درصدی نسبت به ۶ماهه اول سال ٩٨ داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد حق بیمه ای ١٣٧ درصد رشد داشته است . درآمد حق بیمه سهم نگهداری نیز ١۴٣ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است سود عملیاتی نیز رشد خوبی داشته و ۵٠٧ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است شرکت در ۶ماهه نخست سال ١٣٩٩ حدود ٣٢ میلیارد تومان سود خالص داشته است. گزارش خوبی است.