به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه اعلام نمود در خصوص فروش ٢ مورد پلاک ثبتی موضوع آگهی مزایده فروش اموال تملیکی بانک، با توجه به عدم ارائه پیشنهاد در موعد مقرر، از برگزاری مزایده نتیجه ای حاصل نگردیده است.لیکن حسب درخواست مالکین پلاک ثبتی شماره ٣،۴ و ١٨ فرعی از ١٢٨٣ اصلی (موضوع بند ١ آگهی) و موافقت اعضا هیات مدیره بانک، پلاک مذکور اقاله گردیده است.