به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، درآمد عملیاتی ایران خودرو در عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور با ٩٣ درصد رشد به ٢٣١۴٩ میلیارد تومان و سایر درآمدها با ۴٠٧ درصد رشد به ١٢٢٨ میلیارد تومان رسید. هم چنین سایر هزینه ها با کاهش ۴۴ درصدی همراه بود. درآمدهای متفرقه نیز رشدی ٩۴ درصدی داشت.