به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شهداب ناب خراسان اعلام نمود با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات این شرکت، قیمت برخی از محصولات که مجوز افزایش قیمت اخذ گردیده تغییر یافته است.