به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در ٩ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٨٢۴ ریال سود محقق کرد. شرکت در مدت مشابه سال قبل ۵٢۵ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ۵٧ درصدی سود در ٩ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۴٣ درصدی درآمدهای عملیاتی و شناسایی ٣٩ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی و درآمد سرمایه گذاری ها دانست.