به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٣٩۵۴ ریال سود محقق کرد. فجر در مدت مشابه سال قبل ١١٢٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢۵٣ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١١٣ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص شرکت در ۶ ماهه ٣۴ درصد می باشد؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه قبل ٢١ درصد بود.