به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ١۶۶ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد چشمگیر ٢۶٠ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ٢١۴ درصد و سود فروش سرمایه گذاری ها ٢٢٠ درصد رشد داشته است.