به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٢١٩٠ ریال سود محقق کرد. شیراز در مدت مشابه سال قبل ١٠٩٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٠١ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۵٠ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص شرکت در ۶ ماهه ۴۴ درصد می باشد؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه قبل ٣٣ درصد بود.