به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی پارس در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٧١٣٣ ریال سود محقق کرد. پارس در مدت مشابه سال قبل ۴٩٩٨ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ۴٣ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١۵ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٩۵ درصدی درامدهای متفرقه دانست. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص شرکت در ۶ ماهه ۴۵ درصد می باشد؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه قبل ٣۶ درصد بود.