به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، نفت پاسارگاد در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ٢۶٣ ریال سود برای هر سهم محقق کرده است . گفتنی است در این دوره شرکت ۶٣ میلیارد تومان سود خالص داشته است.