مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع کشت و صنعت چین چین امروز برگزار شد.