به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مارگارین در ٩ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٣٧ ریال سود محقق کرد. سود ناخالص شرکت در مدت یاد شده به ٩٧ میلیارد تومان، سود عملیاتی ۶۵ میلیارد تومان و سود خالص به ٣ میلیارد تومان رسید.