به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٧٧ درصدی شرکت صنایع غذائی مینو شرق از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته را صادر کرد.