به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت باما در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٩۶٩٨ ریال سود محقق کرد. شرکت در مدت مشابه سال قبل ٣۶٨ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢۵٣٧ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٣٣٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و شناسایی ۵٩٠ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی و درآمد سرمایه گذاری ها دانست.