به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مالیبل سایپا افزایش نرخ قراضه ذوبی از ابتدای مهر ماه بر اساس بخشنامه گروه خبر داد.