به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه کارخانجات صنعتی تبرک توضیحاتی را در مورد برنامه های شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارت آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.