به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شکرت مالیبل سایپا در خصوص برنامه مقابله با کرونا و تاثیر این بیماری بر فعالیت شرکت شفاف سازی نمود.