به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اعلام نمود این بیماری آثار مالی چشمگیری نداشته و با توجه به زمینه فعالیت شرکت که عمدتاً سرمایه گذاری در بورس می باشد، برآورد خسارت نخواهد داشت.