به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، نوش پونه مشهد در خصوص مدیریت و کنترل خسارت آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا شفاف سازی نمود.
توضیحات نوش پونه در خصوص مقابله با کرونا