به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ۴٢٣ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ١١١ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره سهم بانک از درآمد های مشاع ١٢۴ درصد و جمع درآمد ها ١٠٣ درصد رشد داشته است.