به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش تفسیری اعلام داشت، درآمد های عملیاتی شرکت برای ۶ماهه دوم سال ٩٩ حدود ۴١٩٧۶ میلیارد تومان برآورد شده است.گفتنی است بهای تمام شده درآمد های عملیاتی نیز برای ۶ماهه دوم حدود ٢٣٣٩٧ میلیارد تومان پیش بینی شده است.