به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ۴٨٣ ریال سود محقق کرد. فولاد در مدت مشابه سال قبل ٣٨۶ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢۵ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٣٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١۵٠٨ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست. گفتنی است سود ناخالص شرکت با ١٨ رشد به ١٢٢۶١ میلیارد تومان و سود خالص با ٢۵ درصد رشد به ١٠٠٩۵ میلیارد تومان رسید.