به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اسناد خزانه اسلامی در نماد های «اخزا٩٠۶ ، اخزا ٩٠٧» در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی می کند.