به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، صورت های مالی ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ بانک ایران زمین در حالی منتشر شد که شاهد رشد ١١٣ درصدی درآمد کارمزد ها و ٣۴ درصدی سایر درآمد ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته بودیم. هزینه های مالی نیز ۶٣ درصد کاهش داشته است.