شش ماهه اول سال ٩٩ شرکت صنایع مس شهید باهنر نسبت به دوره مشابه سال ٩٨...

بورس۲۴ : عملکرد شش‌ ماهه نخست شرکت صنایع مس شهید باهنر در سال 1399 :