به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد خود را منتشر کردند.