به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پارس خودرو در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٣٢١ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که با رشد عالی ٣٢٠ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه است. شرکت در ۶ماهه به سود ناخالص حدود ۶ میلیارد تومانی دست یافته است که در دوره مشابه سال گذشته زیان ناخالص داشت.