به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع ماشین های اداری ایران در گزارش تفسیری اعلام داشت، کسب ٣٢ درصد سهم بازار تلوزیون، کسب ١۵ درصد سهم بازار ماشین لباس شویی ، کسب ١۵ درصد سهم بازار یخچال از اهداف راهبردی در چشم انداز سال ١۴٠٢ می باشد. گفتنی است فاز دو خط یخچال CKD در دی ١٣٩٩ به بهره برداری می رسد.