به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع ماشین های اداری ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٩٩٨ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ٩١ درصد رشد را تجربه نموده است. رقم سود ناخالص این شرکت در مدت یاد شده با ۶١ درصد رشد به ۴٣۵ میلیارد تومان و رقم سود خالص با افزایش ٩١ درصدی به ٣١٩ میلیارد تومان رسید. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص شرکت در ۶ ماهه ٣۵ درصد می باشد؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه قبل ٢٩ درصد بود. هم چنین مادیرا ١٠۴١ ریال سود تلفیقی در ۶ ماهه شناسایی نمود.