به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت فرابورس ایران از تاریخ ٣ آبان ماه بازار گردانی می شود. حداقل معاملات روزانه هفتصد هزار سهم می باشد.