به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره البرز دارو افزایش سرمایه ۴٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.