به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی آبادان در خصوص برنامه این شرکت جهت برون رفت از شمول ماده ١۴١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت توضیحاتی ارائه نمود.