به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آهن و فولاد ارفع در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٧۶٩ ریال سود محقق کرد که نستب به مدت مشابه قبل رشد ١۶٩ درصدی داشته است. سود ناخالص شرکت با رشدی معادل ١٢٧ درصد به ٨٩۴ میلیارد تومان و سود خالص با رشد ١۶٩ درصدی به ٩٢٣ میلیارد تومان رسید. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص شرکت در ۶ ماهه ٣۶ درصد می باشد؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه قبل ٢۴ درصد بود.