مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی صبح امروز به منظور تصویب صورت های مالی این شرکت برگزار شد.