علی صحرایی، مدیر عامل شرکت بورس تهران، در گفت و گو با بورس ۲۴ گفت: از این پس سهام عدالت در بازار عادی عرضه نخواهد شد. وی ادامه داد...

بورس۲۴ : علی صحرایی، مدیر عامل شرکت بورس تهران در گفت و گو با بورس۲۴ گفت: از این پس سهام عدالت در بازار عادی عرضه نخواهد شد.

وی گفت: کارگزاران در بازار عادی نمی توانند سهام عدالت عرضه کنند. در گذشته به میزان کمی عرضه انجام می شد، که ممنوع شد.

صحرایی گفت: سهام عدالت در نماد دوم و بازار بلوک توسط بانک ها و حقوقی ها خریداری خواهد شد.