بورس ٢۴ : بازار سرمایه در روز دوشنبه ٢٨ مهر ماه شاهد افت شدید داد و ستدها بود. در این روز ۶ هزار و ٢۵٣ میلیارد تومان معامله در بازار انجام شد که ۵۵ درصد معادل ٣،۴١٩ میلیارد تومان از این مبلغ توسط حقیقی ها صورت گرفت و ۴۵ درصد مابقی را حقوقی ها تشکیل دادند. بعد از ١٨ شهریور ماه که ارزش معاملات خرد برابر با ٢،٢۵٠ میلیارد تومان بود، امروز ارزش داد و ستدهای حقیقی ها به کمترین مقدار خود رسید.