به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس سود هر سهم ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩۶ بانک ایران زمین را ٨٢ ریال تعیین کرد که ۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره جمع درآمد های مشاع ٢٣درصد و جمع درآمد ها ۴٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.