به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت با افزایش سرمایه ۵٧ درصدی این شرکت از محل مطالبات و اوردۀ نقدی موافقت نمود.