به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدات پتروشیمی قاید بصیر در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ۵٠٩ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ٩٩ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.